محل کنفرانس

اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی